EN

Regulamin

Podstawa prawna

Zgodnie z wymaganiami art. 100 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654) ustala się regulamin organizacyjny.

Przepisy ogólne

Krajmed CM działa na podstawie obowiązujących aktów prawnych, w tym w szczególności:

 1. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654)
 2. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie rejestru zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 169, poz. 1781, z późniejszymi zmianami)
 3. Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. Nr 52, poz. 417, z późniejszymi zmianami).
 4. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 252, poz. 1697).
 5. Ustawy z dnia 29 września 2009 o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591, z późniejszymi zmianami).
 6. Rozporządzenia Ministra Zdrowa z dn. 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 31 poz. 158).

1. Nazwa podmiotu

Podmiot: Krajmed Centrum Rehabilitacji Laryngologicznej S. z o.o. Sp. K.
Forma organizacyjno-prawna: osoba prawna
Adres: 02-739 Warszawa, ul. Wałbrzyska 11 lok. 55
Numer KRS: 0000442452
Numer REGON: 146432574
Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 5213872809

2. Cele i zadania podmiotu

Celem działania podmiotu:

 1. Zachowanie i przywracanie stanu zdrowia pacjentów.
 2. Świadczenie najwyższej jakości usług medycznych, zgodnie z najnowszymi osiągnięciami medycyny w atmosferze przyjaznej pacjentowi.

 

Zadaniem podmiotu wykonującego działalność leczniczą jest udzielanie świadczeń zdrowotnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie:

 1. Ambulatoryjnych i hospitalizacyjnych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych.
 2. Orzekania i opiniowanie o stanie zdrowia.
 3. Współdziałania z innymi jednostkami organizacyjnymi służby zdrowia, organizacjami i stowarzyszeniami.
 4. Promocji zdrowia.

3. Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych

W siedzibie podmiotu pod adresem:
ul. W. Gąsiorowskiego 15
05-510 Konstancin Jeziorna

4. Rodzaj działalności leczniczej i zakres udzielanych świadczeń

Udzielanie świadczeń zdrowotnych:

 1. Ambulatoryjne świadczenia lecznicze w zakresie:
  audiologii, chirurgii ogólnej,  interny, laryngologii,  medycyny rodzinnej – lekarz pierwszego kontaktu,  eczenia zaburzeń węchu, leczenia chrapania, leczenia zaburzeń snu, psychiatrii, psychologii, psychoterapii, pulmonologii, diagnostyki laboratoryjnej, usług pielęgniarskich w tym punktu szczepień,

5. Proces udzielania świadczeń zdrowotnych

 1. Świadczenia zdrowotne udzielane są przez osoby wykonujące zawód medyczny, spełniające wymagania określone w odrębnych przepisach i legitymujące się posiadaniem wymaganych uprawnień do udzielania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych.
 2. Świadczenia zdrowotne udzielane są właściwymi metodami i środkami medycznymi, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, zgodnie z zakresem kompetencji lekarza, zasadami etyki zawodowej, z należytą starannością i z poszanowaniem praw pacjenta.
 3. Świadczenia są udzielane przy pomocy aparatury i sprzętu medycznego właściwych dla rodzaju udzielanych świadczeń i wprowadzonych do obrotu i użytkowania zgodnie z odrębnymi przepisami.
 4. Żadne okoliczności nie mogą stanowić podstawy do odmowy udzielenia świadczenia, jeżeli osoba zgłaszająca się wymaga natychmiastowego udzielenia świadczenia ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia. Świadczenia takie są udzielane bezzwłocznie.
 5. Podmiot prowadzi dokumentację medyczną i zapewnia ochronę danych osobowych zawartych w tej dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Personel zobowiązany jest do punktualnego stawiania się do pracy.
 7. Świadczenia ambulatoryjne udzielane są codziennie po uzgodnieniu telefonicznym

Obsługa pacjenta w punkcie rejestracji

 1. Umawianie pacjentów na wizytę odbywa się telefonicznie, osobiście, wyznaczeniem dnia i godziny udzielenia świadczenia.
 2. Pacjent przyjmowany jest przez specjalistę ds. obsługi pacjenta.
 3. Przyjmowanie pacjentów następuje według kolejności zapisów.
 4. Pacjent przyjmowany (zgłaszający się) do poradni specjalistycznej musi posiadać:
  • dokument tożsamości,
  • dotychczasowe wyniki badań dodatkowych zgodnie z zakresem
   kompetencji lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w zależności od aktualnego schorzenia,
  • kartę informacyjną leczenia szpitalnego, jeśli pacjent był wcześniej hospitalizowany,
  • inne wyniki badań będące w posiadaniu pacjenta, związane z jego chorobą.
 5. Specjalista ds. obsługi pacjenta zakłada kartę historii zdrowia i choroby.
 6. Następuje pobranie opłaty (w formie gotówkowej lub kartą płatniczą).
 7. Specjalista ds. obsługi pacjenta wskazuje pacjentowi właściwy gabinet lekarski i przekazuje dokumentację pielęgniarce pracującej w danym gabinecie lub lekarzowi lub kieruje go na oddział w przypadku udzielania usługi hospitalizacyjnej.
 8. Po zakończeniu wizyty, specjalista ds. obsługi pacjenta może uzgodnić z pacjentem terminy kolejnych wizyt.
 9. Dodatkowo specjalista ds. obsługi pacjenta zawiadamia telefonicznie pacjentów w razie odwołania przyjęć lekarza i zawiadamia lekarza w przypadku odwołania wizyty przez pacjenta.

Obsługa pacjenta w ambulatorium

 1. Pielęgniarka przygotowuje gabinet i urządzenia medyczne do pracy lekarza.
 2. Pacjent zgłasza się na konsultacje w gabinecie lekarskim.
 3. Pacjent zgłasza się na konsultacje w gabinecie lekarskim.
 4. Lekarz wykonuje badania i zabiegi diagnostyczne w celu dobrania najbardziej odpowiedniego, skutecznego i efektywnego leczenia zgodnie z zasadami sztuki lekarskiej.
 5. Lekarz udziela świadczeń z należytą starannością, kierując się wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z ustawą o zawodzie lekarza oraz Kodeksem Etyki Lekarskiej, przy respektowaniu praw pacjenta.
 6. Lekarz informuje pacjenta o diagnozie, proponowanej terapii i jej ewentualnych skutkach ubocznych.
 7. Jeśli istnieją jakiekolwiek wątpliwości, co do diagnozy lub proponowanej terapii, lekarz zawiadamia dyrektora medycznego lub konsultuje z innym lekarzem.
 8. Pacjent po wizycie może dostać skierowanie na wizyty w pozostałych komórkach organizacyjnych Krajmed CM lub na badania i leczenie w innych placówkach medycznych.
 9. Pacjent wymagający dalszej kontroli ustala datę następnej wizyty w recepcji.
 10. Wizyta lekarska odbywa się przy udziale asysty pielęgniarskiej lub nie, w zależności od sytuacji.
 11. Po zakończeniu wizyty pielęgniarka przekazuje zgodnie z przepisami i rzetelnie wypełnianą dokumentację do rejestracji i przygotowuje gabinet do następnych przyjęć.
 12. Jeśli pielęgniarka nie przekazuje gabinetu bezpośrednio następnej pielęgniarce jest obowiązana wyłączyć wszystkie urządzenia medyczne i elektryczne.

6. Wysokość opłaty za udzielane świadczenia zdrowotne

Wysokości opłat za udzielone świadczenia zdrowotne znajdują się w cenniku dostępnym na stronie www.wybieramoddech.pl/cennik i w rejestracji.

7. Pobieranie opłat za świadczenia zdrowotne

Świadczenia zdrowotne udzielane przez podmiot są odpłatne.

 1. O opłacie jaką należy uiścić za usługę medyczną pacjent jest informowany w rejestracji lub przez koordynatora hospitalizacji.
 2. Pacjenci dokonują rozliczeń za świadczenia medyczne w formie gotówkowej lub kartą płatniczą w rejestracji. Możliwa jest również zapłata w formie przelewu na konto firmowe (numer konta znajduje się w recepcji, na ulotkach „Wskazówki przed operacją” oraz na stronie internetowej).
 3. Opłata pobierana jest przed wykonaniem usługi medycznej.
 4. W ciągu 7 dni od rezerwacji terminu zabiegu pacjent zobowiązany jest wpłacić na konto CM Krajmed zaliczkę w wysokości 1000 zł. Brak wpłaty zaliczki skutkuje anulowaniem terminu. Zaliczka może być zwrócona, jeśli informacja o rezygnacji została zgłoszona najpóźniej na 10 dni przed planowanym terminem operacji. W dniu zabiegu pacjent zobowiązany jest do zapłaty pozostałej kwoty w recepcji (gotówka lub karta) lub dostarczyć potwierdzenie przelewu. Brak potwierdzenia płatności spowoduje odwołanie terminu operacji.

8. Warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą

W razie wystąpienia konieczności zapewnienia pacjentom warunków prawidłowej diagnostyki, leczenia i ciągłości postępowania w leczeniu (warunków, jakich przedsiębiorstwo nie posiada) lub, gdy przekracza to kompetencje lekarza, pacjent ma zapewnione te warunki w ramach współdziałania placówki z innymi przedsiębiorstwami diagnostycznymi poprzez zawieranie odpowiednich umów.

Zasady współdziałania z innymi placówkami ochrony zdrowia określają szczegółowo umowy i kontrakty zawarte z tymi podmiotami.

Współpracując z innymi jednostkami służby zdrowia lekarz powinien mieć zawsze na uwadze dobro pacjenta.

Współdziałanie polega na:

 1. udzielaniu konsultacji specjalistycznych na zlecenie lekarzy i innych podmiotów działalności leczniczej,
 2. kierowaniu pacjentów przez lekarzy przedsiębiorstwa na konsultacje specjalistyczne do innych podmiotów działalności leczniczej,
 3. kierowaniu pacjentów przez lekarzy przedsiębiorstwa na leczenie szpitalne,
 4. kierowaniu pacjentów na rehabilitację leczniczą nie wykonywaną w podmiocie działalności leczniczej.

 

9. Struktura organizacyjna

Jednostka organizacyjna.

Krajmed Centrum Rehabilitacji Laryngologicznej Sp. z o.o. Sp. K., ul. Wałbrzyska 11 lok. 55, 02-739 Warszawa
W skład jednostki organizacyjnej wchodzą komórki organizacyjne:

 • 011 Poradnia osteoporozy,
 • 013 Poradnia otolaryngologiczna,
 • 014 Poradnia audiologiczna,
 • 015 Poradnia foniatryczna,
 • 020 Gabinet zabiegowy,
 • 021 Gabinet zabiegowy dla dzieci dla dzieci- konsultacje i zabiegi w zn. miejscowym,
 • 022 Pracownia endoskopii laryngologicznej dla dzieci-konsultacje i zabiegi w zn. miejscowym,
 • 023 Pracownia endoskopii laryngologicznej dla dorosłych-konsultacje i zabiegi w zn. miejscowym,
 • 033 Sterylizacja,
 • 034 Gabinet diagnostyczno-zabiegowy,
 • 035 Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci,
 • 036 Punkt szczepień,
 • 037 Punkt szczepień dla dzieci,
 • 040 Punkt pobrań materiałów do badań,
 • 041 Poradnia otolaryngologiczna,
 • 042 Poradnia laryngologiczna,
 • 045 Poradnia zdrowia psychicznego,
 • 047 Poradnia psychologiczna dla dorosłych,
 • 048 Poradnia pulmonologiczna dla dorosłych,
 • 049 Poradnia laryngologiczna dla dzieci – konsultacje i zabiegi w zn. miejscowym,
 • 050 Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci – konsultacje i zabiegi w zn. miejscowym,
 • 051 Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci – konsultacje i zabiegi w zn. miejscowym,
 • 052 Poradnia dermatologiczna dla dzieci – konsultacje i zabiegi w zn. miejscowym,
 • 053 Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci,
 • 056 Poradnia audiologiczna dla dzieci,
 • 057 Poradnia foniatryczna dla dzieci,
 • 072 Poradnia fizjoterapeutyczna,
 • 073 Poradnia fizjoterapeutyczna dla dzieci,
 • 074 Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej,
 • 075 Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci,

Komórki organizacyjne przedsiębiorstwa tworzy, przekształca i likwiduje Właściciel poprzez odpowiedni zapis w Regulaminie Organizacyjnym.

10. Sposób kierowania oraz organizacja i zadania poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa

Osoby zajmujące kierownicze stanowiska w przedsiębiorstwie:

 • Kierownik Przedsiębiorstwa – Właściciel,
 • Dyrektor Medyczny,
 • Dyrektor ds. rozwoju

 

Osoby obsługujące pacjenta:

 • Lekarze,
 • Przełożona Pielęgniarek,
 • Pielęgniarki,
 • Specjaliści ds. obsługi pacjenta.

 

Osoby działające poza bezpośrednią obsługą pacjenta:

 • Dział administracyjny,
 • Dział marketingu,
 • Dział utrzymania czystości,
 • Dział techniczny,
 • Dział IT.

Do zadań jednostek i komórek organizacyjnych wymienionych w punkcie 9 należy sprawowanie kompleksowej opieki nad pacjentami poprzez wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie lecznictwa ambulatoryjnego jak i stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych, a w szczególności udzielanie porad i konsultacji lekarskich oraz kierowania i przeprowadzanie badań diagnostycznych oraz rehabilitacja.

Świadczenia w poszczególnych jednostkach i komórkach organizacyjnych udzielane są zgodnie z przyjętą specjalnością komórek oraz odpowiadającym im zakresem świadczeń zdrowotnych.

11. Udostępnianie dokumentacji

Warunki współdziałania z innymi podmiotami w zakresie udostępniania dokumentacji medycznej
Krajmed Centrum Medycyny Odnowa i Rozwój przechowuje i udostępnia dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa podmiotom i organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, a w razie śmierci pacjenta – osobie przez niego upoważnionej do uzyskania informacji. Udostępnianie dokumentacji następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych.

Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną również:

 1. podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;
 2. organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru;
 3. ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;
 4. uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek;
 5. organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;
 6. podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów;
 7. zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta.

12. Wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji

 1. Dokumentacja medyczna udostępniana jest:
  • do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych;
  • poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii.
 2. Krajmed Centrum Medycyny Odnowa i Rozwój nie pobiera opłaty za czynności wymienione w pkt. 1. a. i b. niniejszego rozdziału.

13. Obowiązki podmiotu w razie śmierci pacjenta

 1. Zgon pacjenta i jego przyczyny stwierdza się w karcie zgonu.
 2. Wystawienie karty zgonu jest obowiązkiem lekarza, który ostatni w okresie 30 dni przed dniem zgonu udzielił choremu świadczeń lekarskich.
 3. W przypadku, gdy:
  • nie ma lekarza zobowiązanego do wystawienia kart zgonu w myśl ustępu 2, bądź,
  • taki lekarz zamieszkuje w odległości większej niż 4 km od miejsca, w którym znajdują się zwłoki, albo
  • z powodu choroby lub innych uzasadnionych przyczyn nie może dokonać oględzin zwłok w ciągu 12 godzin od chwili wezwania, kartę zgonu wystawia lekarz dyżurny.
 4. Kartę zgonu pacjenta wydaje się najbliższej rodzinie.
 5. Podmiot wykonujący działalność leczniczą nie pobiera opłat za przechowywanie zwłok pacjenta.

Szczegółowa procedura postępowania w razie śmierci pacjenta dostępna jest w administracji Krajmed Centrum Medycyny Odnowa i Rozwój.

14. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin niniejszy został opracowany przez kierownictwo Krajmed Centrum Medycyny Odnowa i Rozwój..
 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem organizacyjnym mają zastosowanie przepisy odpowiednich aktów prawnych.
 3. Regulamin niniejszy jest dostępny do wglądu pacjentów w rejestracji podmiotu działalności leczniczej, a także na stronie internetowej podmiotu (www.wybieramoddech.pl).

Potrzebujesz konsultacji ?